Arjen suunta

Pai­kan­nus- ja yhtey­den­pi­to­vä­li­neet arjen haas­tei­siin

Arjen Suun­ta tar­jo­aa tur­vaa yksin asu­vien ja huo­len­pi­toa tar­vit­se­vien läheis­ten arkeen. Help­po­käyt­töi­set tur­va­pu­he­li­met, tur­va­ran­nek­keet ja pai­kan­nus­lait­teet hel­pot­ta­vat yhtey­den­pi­toa.

Paikantava turvaranneke

Pai­kan­ta­va Tur­va­ran­ne­ke on GSM kai­u­tin­pu­he­lin ja GPS pai­kan­nus­lai­te. Pai­net­taes­sa SOS nap­pia tur­va­pu­he­lin lähet­tää teks­ti­vies­til­lä senio­rin sijain­nin Google Maps link­ki­nä kol­mel­le lähei­sel­le. Tämän jäl­keen tur­va­pu­he­lin soit­taa kol­men nume­ron lis­taa läpi, kun­nes joku lähei­nen vas­taa. Senio­ri­Vah­ti GPS Tur­va­ran­ne­ke sisäl­tää sili­ko­ni ran­nek­keen ja sen voi myös lait­taa roik­ku­maan ”kul­ku­kort­ti kau­la­nau­haan”.

Mää­rit­te­le tur­va­pu­he­li­meen kol­me lähi­pii­rin puhe­lin­nu­me­roa
SOS pai­nal­lus soit­taa lähi­pii­rin nume­roi­hin kun­nes joku vas­taa puhe­luun
Samal­la tur­va­pu­he­lin lähet­tää GPS sijain­ti­tie­don teks­ti­vies­ti­nä
Avaa kai­u­tin­pu­he­lun auto­maat­ti­ses­ti soi­tet­taes­sa lähi­pii­rin nume­ros­ta
Akku kes­tää 3–5 päi­vää. Akun alhai­sen 10% varauk­sen häly­tys teks­ti­vies­til­lä
Tur­va­pu­he­li­men pai­kan­nus­ti­heys valit­ta­vis­sa 1min – 12h välein
Geo-Fence alue­ra­ja häly­tys jos muis­ti­sai­ras pois­tuu mää­ri­tel­lyl­tä alu­eel­ta
Pai­kan­nus­ti­heys voi­daan muut­taa sovel­luk­ses­ta etä­nä 1min välein, jol­loin kän­nyk­kä­so­vel­lus näyt­tää kadon­neen senio­rin sijain­nin reaa­lia­jas­sa.
Väri­vaih­toeh­dot: Val­ko-sini ja mus­ta-puna

Etsitkö turvaa arkeen?

Asut­ko yksin tai asuu­ko lähei­se­si yksin? Tun­net­ko tar­vit­se­va­si lisää tur­vaa arkeen tai haluat­ko var­mis­taa, että lähei­sel­lä­si on kaik­ki hyvin?

Kartoitamme tarpeen

Kar­toi­tam­me arjen haas­teet yhdes­sä sekä sel­vi­täm­me tar­vit­ta­van tur­van tason ja yhtey­den­pi­don tar­peen läheis­ten tai hoi­va­hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.

Ratkaisu arjen turvaan

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät juu­ri tei­dän ja lähei­sen­ne tar­pee­seen sovel­tu­van tur­va- ja kom­mu­ni­koin­ti­lait­teen. Me toi­mi­tam­me, asen­nam­me ja annam­me käyt­tö­kou­lu­tuk­sen.

Palvelun tuki

Pal­ve­luso­pi­muk­sen puit­teis­sa huol­lam­me lait­teen­ne ja teem­me tar­vit­taes­sa muu­tok­sia toi­min­nal­li­siin ase­tuk­siin. Lisäk­si kar­toi­te­taan muut­tu­vat tar­peet, jot­ta sinun tai lähei­se­si tur­va on aina oikeal­la tasol­la.

Arjen Suunnan asiakkaiden kokemuksia

” Peb­bell on aut­ta­nut hah­mot­ta­maan päi­vit­täi­siä meno­ja pis­teel­tä pis­teel­le. Tämä tas­kus­sa ole­van “tai­ka­ko­run” kaa­tu­mi­san­tu­ri on toi­mi­nut hyvin myös käy­tän­nös­sä.”

-10v autis­ti­poi­ka Vei­kon äiti

Peb­bel­lin anta­ma kak­si­suun­tai­nen puheyh­teys on kän­nyk­kää sel­keäm­pi jopa Sai­maal­ta venees­tä soi­tet­tu­na ja akun kes­to on muka­van pit­kä.”

-Eero, näkö­vam­mai­nen