Yksin asu­vien iäk­käi­den van­hem­pien tur­val­li­suus mie­ti­tyt­tää monia, ja syys­tä­kin. Kun tilan­ne kään­tyy niin päin, että aikui­sen lap­sen tar­vit­see­kin olla huo­lis­saan van­hem­pan­sa voin­nis­ta, avuk­si kan­nat­taa jo hyvis­sä ajoin ottaa tar­vit­ta­via apu­vä­li­nei­tä. Tur­va­ran­ne­ke on yksi näis­tä.

Turvaranneke on vanhuksen ja hänen läheistensä yhteydenpitoväline

Vaik­ka tur­va­ran­ne­ke ei kos­kaan ole van­huk­sel­le omai­sen kor­vi­ke, se on kui­ten­kin tär­keä vies­ti­vä­li­ne hei­dän välil­lään. Sen avul­la kum­pi­kin osa­puo­li voi tun­tea olon­sa tur­val­li­sem­mak­si. Van­hus saa avun­pyyn­tön­sä aina peril­le hel­pos­ti ja nopeas­ti, ja omai­nen puo­les­taan voi olla luot­ta­vai­sem­min mie­lin sil­loin, kun van­hus asuu koto­naan yksin.

Päte­viä syi­tä tur­va­ran­nek­keen hank­ki­mi­sel­le ovat esi­mer­kik­si sai­raus­koh­tauk­sien ris­ki, kaa­tu­mis­ti­lan­teet, voi­mien heik­ke­ne­mi­nen tai muis­ti­sai­rau­den alku­vai­he. Mitä aiem­min tur­va­lait­teen ottaa käyt­töön, sitä parem­mat edel­ly­tyk­set van­huk­sel­la on oppia käyt­tä­mään sitä.

Mitä on hyvä ottaa huomioon turvarannekkeen valinnassa?

Tur­va­ran­nek­keen on olta­va ennen kaik­kea help­po­käyt­töi­nen, jot­ta sitä on hätä­ti­lan­teen tul­len vai­va­ton­ta käyt­tää. Sel­kein­tä on, kun tur­va­ran­nek­kees­sa on yksi sel­keä nap­pu­la, niin häly­tyk­sen teko onnis­tuu var­mas­ti. Mitä yksin­ker­tai­sem­pi lait­teen toi­min­ta­pe­ri­aa­te on, sitä toden­nä­köi­sem­min sen käyt­tö onnis­tuu.

Tur­va­ran­nek­keen sijaan voi jos­kus olla jär­ke­vää har­ki­ta häly­tin­tä, jon­ka voi kiin­nit­tää kau­la­nau­haan. Joil­le­kin se voi olla parem­pi vaih­toeh­to kuin ran­ne­ke. Jos esi­mer­kik­si kaa­tu­mis­ti­lan­tees­sa tai sai­raus­koh­tauk­sen yllät­täes­sä oikea käsi ei toi­mi­kaan kun­nol­la, vasem­mas­sa ran­tees­sa ole­van tur­va­ran­nek­keen nap­pia saat­taa olla han­ka­la pai­naa. Kau­las­sa häly­tin voi joi­den­kin mie­les­tä olla myös miel­lyt­tä­väm­pi ja huo­maa­mat­to­mam­pi kan­taa.

Akun tai pat­te­rin kes­to on myös hyvä sel­vit­tää ennen tur­va­ran­nek­keen han­kin­taa van­huk­sel­le. Tar­vit­see­ko lai­tet­ta lada­ta ja kuin­ka usein?

Auto­maat­ti­nen kak­si­suun­tai­nen puheyh­teys on tär­keä omi­nai­suus sii­nä vai­hees­sa, kun häly­tys on men­nyt peril­le vas­taa­not­ta­jal­leen. Sen avul­la pys­ty­tään heti käy­mään läpi, mitä on tapah­tu­nut, tapah­tui­ko häly­tys tar­koi­tuk­sel­la vai vahin­gos­sa ja tar­vit­taes­sa antaa jo ohjei­ta tai rau­hoi­tel­la häly­tyk­sen teh­nyt­tä hen­ki­löä.

Lisäk­si niin­kin pin­nal­li­sel­ta tun­tu­va asia kuin tur­va­ran­nek­keen ulko­nä­kö on asia, joka on hyvä huo­mioi­da lait­teen valin­nas­sa. Sil­lä voi olla suu­ri vai­ku­tus van­huk­sen haluk­kuu­teen käyt­tää ran­ne­ket­ta, ja mikä­li hän ei pidä ran­ne­ket­ta, sii­tä ei myös­kään ole apua.

Vali­koi­mas­tam­me löy­tyy kak­si hyvää tur­va­ran­ne­ke­vaih­toeh­toa. Picco­lo Senior on help­po­käyt­töi­nen ja pie­ni­ko­koi­nen hätä­pai­ni­ke, joka toi­mii myös tur­va­pu­he­li­me­na. Se kul­kee käte­väs­ti muka­na ran­tees­sa tai kau­la­nau­has­sa. Lait­tees­sa on sim-kor­tin ansios­ta kak­si­suun­tai­nen puheyh­teys sekä optio­na kart­ta­pai­kan­nus.

Picco­lo Senior ‑tur­va­pu­he­lin

Lumo-kuva­tur­va­pu­he­li­men kans­sa yhdes­sä toi­mi­va Luna-tur­va­ran­ne­ke on ulko­näöl­tään tyy­lik­kään yksin­ker­tai­nen. Sen voi kiin­nit­tää ran­tee­seen, mut­ta myös ilman ran­ne­ket­ta häly­tys­nap­pi­na kau­la­nau­haan tai klip­sil­lä vaat­teen reu­naan. Pat­te­ril­la toi­mi­va lai­te ei vaa­di lataus­ta, ja kak­si­suun­tai­nen puheyh­teys mah­dol­lis­taa kom­mu­ni­koin­nin hätä­ti­lan­tees­sa.

Luna-tur­va­ran­ne­ke

Mistä turvaranneke kannattaa hankkia vanhukselle?

Kun­nal­ta, kau­pun­gil­ta tai yksi­tyi­sel­tä hoi­va­pal­ve­lun tar­joa­jal­ta on mah­dol­lis­ta saa­da tur­va­ran­ne­ke, mut­ta se yleen­sä edel­lyt­tää mak­sul­lis­ta pal­ve­luso­pi­mus­ta tai vähin­tään­kin sopi­mus­ta sii­tä, että sama taho las­kut­taa mah­dol­li­sis­ta häly­tys­käyn­neis­tä.

Kun tur­va­ran­ne­ket­ta tar­vit­se­van hen­ki­lön lähei­set halua­vat hoi­taa häly­tyk­siin rea­goi­mi­sen itse, edul­li­sem­pi rat­kai­su on hank­kia tur­va­ran­ne­ke ilman sitou­tu­mis­ta ulko­puo­li­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan sopi­muk­seen. Sil­loin­kin riit­tä­vä pal­ve­lu tur­va­ran­nek­keen käyt­töö­no­tos­sa on tär­ke­ää, jot­ta lai­te tulee asen­ne­tuk­si oikein ja sekä van­hus itse että hänen lähei­sen­sä oppi­vat käyt­tä­mään lait­teen toi­min­to­ja.

Arjen Suunnalta turvaranneke on luotettavaa hankkia

Meil­lä Arjen Suun­nal­la pal­ve­lu­kon­sep­ti on kai­ken ydin. Tur­va­ran­nek­keen tai muun tur­va­lait­teen hank­ki­mi­nen aloi­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tar­ve- ja tur­va­kar­toi­tuk­sel­la, jos­sa käy­dään läpi hen­ki­lön arjen haas­teet.

  • Mil­lai­sis­sa tilan­teis­sa hen­ki­lö tyy­pil­li­ses­ti tar­vit­see apua?
  • Mil­lai­sia rajoit­tei­ta hänel­lä on lait­teen käyt­töön liit­tyen?
  • Kuka lähei­sis­tä toi­mii yhteys­hen­ki­lö­nä, jol­le tur­va­ran­nek­keen häly­tyk­set mene­vät?

Kun sopi­va lai­te on valit­tu vali­koi­mas­tam­me, käym­me pai­kan pääl­lä asen­ta­mas­sa tur­va­ran­nek­keen tai muun lait­teen käyt­tö­val­miik­si. Var­mis­tam­me, että lai­te toi­mii, jot­ta sekä käyt­tä­jä itse että omai­set voi­vat luot­taa häly­tys­ten peril­le menoon.

Annam­me myös käyt­tö­kou­lu­tuk­sen eli neu­vom­me huo­lel­li­ses­ti, miten valit­tu tur­va­lai­te toi­mii ja mitä muu­ta sen käy­tös­sä mah­dol­li­ses­ti täy­tyy huo­mioi­da. Kun on kyse lait­tees­ta, joka on van­huk­sel­le ennes­tään tun­te­ma­ton, käyt­tö on syy­tä käy­dä läpi kädes­tä pitäen. Lait­teem­me ovat kui­ten­kin pää­piir­teis­sään hyvin yksin­ker­tai­sia, jot­ta nii­tä on mah­dol­li­sim­man help­po käyt­tää.

Pysyäk­seen toi­min­ta­var­moi­na lait­teet tar­vit­se­vat sil­loin täl­löin huol­toa, ja myös sii­nä me autam­me. Samoin, kun asiak­kaam­me tar­peet muut­tu­vat, voim­me teh­dä tar­vit­ta­via muu­tok­sia tur­va­ran­nek­kei­den ja mui­den tur­va­lait­tei­den toi­min­nal­li­siin ase­tuk­siin.

Autam­me mie­lel­läm­me Sinua ja läheis­tä­si valit­se­maan sopi­van tur­va­lait­teen arjen tar­pei­siin. Soi­ta tai lai­ta meil­le vies­ti, niin sovi­taan aika tur­va- ja tar­ve­kar­toi­tuk­sel­le!

Yhteys­tie­tom­me löy­dät tääl­tä »