Tietosuojaseloste

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (679/2016) mukai­nen sel­vi­tys hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä

Rekisterinpitäjä

Arjen Suun­ta Oy
Y‑tunnus: 2873773–3
osoi­te: Taa­vi­lan­tie 71, 16280 Kui­van­to
p. 0406282290
säh­kö­pos­ti: info@arjensuunta.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Mar­ko Taa­vi­la
p. 0406282290
säh­kö­pos­ti: info@arjensuunta.fi

Kai­kis­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä ja omien oikeuk­sien käyt­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä tilan­teis­sa rekis­te­röi­tyä keho­te­taan otta­maan yhteyt­tä edel­lä mai­nit­tuun yhteys­hen­ki­löön.

Henkilörekisteri

Asia­kas­re­kis­te­ri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­te ja tar­koi­tus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekis­te­röi­dyn ja rekis­te­rin­pi­tä­jän väli­nen sopi­mus­suh­de — Rekis­te­rin­pi­tä­jän laki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den toteut­ta­mi­nen — Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tu etu ‑Elin­tär­kei­den etu­jen suo­jaa­mi­nen -Tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noi­mi­nen ja myyn­nin edis­tä­mi­nen (ml.sähköinen suo­ra­mark­ki­noin­ti)

-Tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den myy­mi­nen

-Rekla­maa­tioi­den ja lisä­pal­ve­lu­pyyn­tö­jen toteut­ta­mi­nen ja hoi­ta­mi­nen

-Las­ku­tus ja muut talou­del­li­set toi­men­pi­teet

-Kulut­ta­ja-asiak­kai­den koh­dal­la rekis­te­röi­dyn rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le anta­ma suos­tu­mus ( tyy­pil­li­ses­ti suos­tu­mus säh­köi­seen suo­ra­mark­ki­noin­tiin )

Käsiteltävät henkilötiedot

-Hen­ki­lön nimi ja osoi­te

-Hen­ki­lön puhe­lin­nu­me­ro

-Hen­ki­lön säh­kö­pos­tio­soi­te

-Yri­tyk­sen nimi ja osoi­te

-Yri­tyk­sen puhe­lin­nu­me­ro

-Yri­tyk­sen alv.tunnus

-Yri­tyk­sen säh­kö­pos­tio­soi­te

Tietojen säilytysaika

Rekis­te­rin­pi­tä­jä käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja vain sen ajan, jon­ka vuo­ka­ra­suh­de enim­mil­lään edel­lyt­tää.

Rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi olla vel­vol­li­suus käsi­tel­lä joi­ta­kin rekis­te­riin kuu­lu­via hen­ki­lö­tie­to­ja yllä todet­tua pitem­pään lain­sää­dän­nön tai viran­omais­vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­sek­si.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saa­da pää­sy hen­ki­lö­tie­toi­hin

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus saa­da vah­vis­tus sii­tä, käsi­tel­lään­kö hän­tä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja, ja jos käsi­tel­lään, oikeus saa­da kopio hen­ki­lö­tie­dois­taan.

Oikeus tie­to­jen oikai­se­mi­seen

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää, että hän­tä kos­ke­vat epä­tar­kat ja vir­heel­li­set hen­ki­lö­tie­dot kor­ja­taan. Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus saa­da puut­teel­li­set hen­ki­lö­tie­dot täy­den­net­tyä toi­mit­ta­mal­la tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot.

Oikeus tie­to­jen pois­ta­mi­seen

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää itse­ään kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mis­ta, jos

a. hen­ki­lö­tie­to­ja ei enää tar­vi­ta nii­hin tar­koi­tuk­siin, joi­ta var­ten ne on kerät­ty; tai

b. hen­ki­lö­tie­to­ja on käsi­tel­ty lain­vas­tai­ses­ti.

Oikeus käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­seen

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus rajoit­taa itse­ään kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä, jos

a. rekis­te­röi­ty kiis­tää hen­ki­lö­tie­to­jen­sa paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den;

b. käsit­te­ly on lain­vas­tais­ta, ja rekis­te­röi­ty vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta ja vaa­tii sen sijaan nii­den käy­tön rajoit­ta­mis­ta; tai

c. rekis­te­rin­pi­tä­jä ei enää tar­vit­se hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lyn alku­pe­räi­siin tar­koi­tuk­siin, mut­ta rekis­te­röi­ty tar­vit­see nii­tä oikeu­del­li­sen vaa­teen laa­ti­mi­sek­si, esit­tä­mi­sek­si tai puo­lus­ta­mi­sek­si.

Vas­tus­ta­mi­soi­keus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus hen­ki­lö­koh­tai­seen eri­tyi­seen tilan­tee­seen­sa liit­ty­väl­lä perus­teel­la mil­loin tahan­sa vas­tus­taa hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä ei saa enää käsi­tel­lä rekis­te­röi­dyn hen­ki­lö­tie­to­ja, pait­si jos rekis­te­rin­pi­tä­jä voi osoit­taa, että käsit­te­lyyn on ole­mas­sa huo­mat­ta­van tär­keä ja perus­tel­tu syy, joka syr­jäyt­tää rekis­te­röi­dyn edut, oikeu­det ja vapau­det, tai jos se on tar­peen oikeus­vaa­teen laa­ti­mi­sek­si, esit­tä­mi­sek­si tai puo­lus­ta­mi­sek­si.

Jos hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten, rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus mil­loin tahan­sa vas­tus­taa hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä täl­lais­ta mark­ki­noin­tia var­ten, mukaan lukien pro­fi­loin­tia sil­loin kun se liit­tyy täl­lai­seen suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

Oikeus siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus saa­da hän­tä kos­ke­vat ja hänen itse toi­mit­ta­man­sa hen­ki­lö­tie­dot jäsen­nel­lys­sä, ylei­ses­ti käy­te­tys­sä ja koneel­li­ses­ti luet­ta­vas­sa muo­dos­sa ja oikeus siir­tää kysei­set tie­dot toi­sel­le rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le.

Oikeus teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

Hen­ki­lö­tie­to­asioi­den kan­sal­li­se­na val­von­ta­vi­ran­omai­se­na on oikeus­mi­nis­te­riön yhtey­des­sä toi­mi­va tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­to. Sinul­la on oikeus saat­taa asia­si val­von­ta­vi­ran­omai­sen käsi­tel­tä­väk­si, jos kat­sot, että sinua kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä riko­taan sitä kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä.